Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.


Câu 95459 Thông hiểu

Choose the word (A, B, C or D) that has different stress from that of the rest.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm

Xem lời giải

...