Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.After a few decades of the economic reforms, Vietnam has increased the living _______ of people.


Câu 95464 Nhận biết

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

After a few decades of the economic reforms, Vietnam has increased the living _______ of people.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: từ vựng

Xem lời giải

...