Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.- Nam: What do you think about his story? - Tan: ____________, it’s not true.


Câu 95466 Thông hiểu

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

- Nam: What do you think about his story?

- Tan: ____________, it’s not true.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Cách thức giao tiếp

Xem lời giải

...