Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences._______ if he comes late?


Câu 95470 Nhận biết

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

_______ if he comes late?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện 1

Xem lời giải

...