Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.- John: What a nice watch you are wearing, Mary! - Mary: ___________________.


Câu 95473 Nhận biết

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

- John: What a nice watch you are wearing, Mary!

- Mary: ___________________.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Cách thức giao tiếp

Xem lời giải

...