Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.Mai: Can you lend me some money, Lan? - Lan: __________________.


Câu 95475 Thông hiểu

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

Mai: Can you lend me some money, Lan? - Lan: __________________.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Giao tiếp

Xem lời giải

...