Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.If I _______ 10 years younger, I _______ the job.


Câu 95476 Thông hiểu

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

If I _______ 10 years younger, I _______ the job.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Xem lời giải

...