Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.When I _______ up this morning, my roommate _______ already.


Câu 95477 Thông hiểu

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

When I _______ up this morning, my roommate _______ already.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: thì quá khứ đơn và thì quá khứ hoàn thành

Xem lời giải

...