Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.I think we ___________ from her soon.


Câu 95478 Nhận biết

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

I think we ___________ from her soon.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: thì tương lai đơn

Xem lời giải

...