Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences._____, instructed me how to make a good preparation for a job interview.


Câu 95482 Thông hiểu

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

_____, instructed me how to make a good preparation for a job interview.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

(who : thay thế cho người đóng vai trò chủ ngữ

whom: thay thế cho người đóng vai trò tân ngữ

that: thay thế cho cả người và vật)

Xem lời giải

...