Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences. A taxi crashed into __________ tree. _________driver was badly injured.


Câu 95484 Thông hiểu

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

  1. A taxi crashed into __________ tree. _________driver was badly injured.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

Xem lời giải

...