Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences. The economic renovation in Vietnam _______in December, 1986 by the Vietnamese Communist Party.


Câu 95485 Thông hiểu

Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each of the following sentences.

  1. The economic renovation in Vietnam _______in December, 1986 by the Vietnamese Communist Party.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu bị động

Xem lời giải

...