Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:“What did you do last weekend, Tim?” Alice asked.


Câu 95486 Thông hiểu

Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:

“What did you do last weekend, Tim?” Alice asked.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu trực tiếp – câu gián tiếp

Xem lời giải

...