Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:"Why don't you ask the teacher for help?" Peter asked me.


Câu 95488 Thông hiểu

Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:

"Why don't you ask the teacher for help?" Peter asked me.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu trực tiếp – gián tiếp

Xem lời giải

...