Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:Qualifications and experience / two elements / help us / get good jobs easily.


Câu 95491 Vận dụng cao

Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:

Qualifications and experience / two elements / help us / get good jobs easily.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Xem lời giải

...