Choose the word that is stressed differently from the rest.


Câu 95505 Nhận biết

Choose the word that is stressed differently from the rest.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm

Xem lời giải

...