Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.


Câu 95508 Thông hiểu

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Phát âm'i'

Xem lời giải

...