Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences. What time would we get there ________ the subway? we took


Câu 95514 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.

  1. What time would we get there ________ the subway?

we took


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Câu điều kiện loai 2

Xem lời giải

...