Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.Secondary education in Hong Kong is largely based ________ the British education system.


Câu 95520 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.

Secondary education in Hong Kong is largely based ________ the British education system.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Giới từ

Xem lời giải

...