Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.Of my students, Betty is the only one ________ has found a job.


Câu 95523 Vận dụng

Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.

Of my students, Betty is the only one ________ has found a job.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

whom : thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò tân ngữ

which thay thế cho vật, sự vật

that: thay thế cho cả người và vật đống vai trò chủ ngữ

whose: thay thế cho tính từ sở hữu / sở hữu cách

Xem lời giải

...