Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.The man and his dogs ________ were buried in the demolished building after the earthquake have just been rescued safely.


Câu 95526 Vận dụng

Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.

The man and his dogs ________ were buried in the demolished building after the earthquake have just been rescued safely.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

whom: thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò tân ngữ

which thay thế cho vật, sự vật that: thay thế cho cả người và vật đống vai trò chủ ngữ

who: thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò chủ ngữ

Xem lời giải

...