Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.To my _______, I was not offered the job.


Câu 95533 Nhận biết

Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.

To my _______, I was not offered the job.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...