Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.________, he walked to the station.


Câu 95536 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.

________, he walked to the station.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Mệnh đề tương phản

Xem lời giải

...