Choose the sentence that is closest in the meaning to the root one.My father started gardening 2 hours ago.


Câu 95614 Vận dụng

Choose the sentence that is closest in the meaning to the root one.

My father started gardening 2 hours ago.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: thì hiện tại hòan thành

Xem lời giải

...