Choose the sentence that is closest in the meaning to the root one.That book / very thick / belong / younger sister.


Câu 95615 Vận dụng

Choose the sentence that is closest in the meaning to the root one.

That book / very thick / belong / younger sister.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

whose: thay thế cho sở hữu cách, tính từ sở hữu

that : thay thế cho người/ vật ( không dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định)

which : thay thế cho vật

Xem lời giải

...