Choose the word that has the stress differently from that of the other words.


Câu 97044 Thông hiểu

Choose the word that has the stress differently from that of the other words.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm

Xem lời giải

...