Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.AIDS is a/an ___________disease.


Câu 97048 Nhận biết

Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.

AIDS is a/an ___________disease.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

...