Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.This room _______since I was born.


Câu 97051 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.

This room _______since I was born.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Xem lời giải

...