Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.He read The Old Man and The Sea, a novel __________by Ernest Hemingway.


Câu 97055 Vận dụng

Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.

He read The Old Man and The Sea, a novel __________by Ernest Hemingway.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Xem lời giải

...