Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.John is _______only child in his family, so his parents love him a lot.


Câu 97057 Nhận biết

Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.

John is _______only child in his family, so his parents love him a lot.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Mạo từ

Xem lời giải

...