Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.“Can I help you?” _ “ ___________”.


Câu 97064 Nhận biết

Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.

“Can I help you?” _ “ ___________”.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: giao tiếp

Xem lời giải

...