Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.Let’s go to the station to see her __________.


Câu 97066 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the blank in the following sentence.

Let’s go to the station to see her __________.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Giới từ

Xem lời giải