Choose the sentence which has the same meaning with the root oneHe spoke confidently and that impressed me.


Câu 97067 Vận dụng cao

Choose the sentence which has the same meaning with the root one

He spoke confidently and that impressed me.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Xem lời giải