Một vật AB đặt cách mắt 5m. Hãy xác định độ cao tối thiểu của vật AB để mắt phân biệt được hai điểm A, B. Biết năng suất phân li của mắt ((alpha _( min )) = (3.10^( - 4))( (ra( rm(d))) ) )


Câu 9756 Vận dụng

Một vật AB đặt cách mắt 5m. Hãy xác định độ cao tối thiểu của vật AB để mắt phân biệt được hai điểm A, B. Biết năng suất phân li của mắt \({\alpha _{\min }} = {3.10^{ - 4}}\left( {ra{\rm{d}}} \right)\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức tính góc trông vật của mắt: \(\tan \alpha  = \frac{{AB}}{l}\)

+ Sử dụng công thức gần đúng: \(\tan \alpha  \approx \alpha \)  khi \(\alpha  \ll \)

+ Áp dụng điều kiện để mắt phân biệt được 2 điểm A, B là: \(\alpha  \ge {\alpha _{\min }}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.