Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình (x >= 8 ) trên trục số, ta được


Câu 9779 Nhận biết

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x \ge 8\) trên trục số, ta được


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Xem lời giải

...