Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always ______ in England.


Câu 98452 Thông hiểu

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always ______ in England.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.