Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.


Câu 98460 Nhận biết

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.