Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. The train ______________ at 4 p.m tomorrow.


Câu 98461 Vận dụng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

The train ______________ at 4 p.m tomorrow.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.