Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. We ________________to each other for 6 months.


Câu 98499 Vận dụng

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

We ________________to each other for 6 months.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.