Chất rắn là:


Câu 9865 Nhận biết

Chất rắn là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem định nghĩa về chất rắn 

Xem lời giải

...