Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây?


Câu 9866 Nhận biết

Các vật rắn được phân thành các loại nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lí thuyết về chất rắn

Xem lời giải

...