Chuyển động cơ học là sự thay đổi:


Câu 9869 Nhận biết

Chuyển động cơ học là sự thay đổi:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...