Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm?


Câu 9872 Thông hiểu

Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...