Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là một đường thẳng?


Câu 9873 Thông hiểu

Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là một đường thẳng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức thực tế

Xem lời giải

...