Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây?


Câu 9875 Thông hiểu

Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức thực tế + lí thuyết về xác định vị trí của vật

Xem lời giải

...