Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng?


Câu 9883 Thông hiểu

Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...