Hãy chọn câu đúng. Trục đối xứng của hình thang cân là:


Câu 9925 Nhận biết

Hãy chọn câu đúng. Trục đối xứng của hình thang cân là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...