Chất rắn kết tinh là:


Câu 9938 Nhận biết

Chất rắn kết tinh là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem định nghĩa về chất rắn kết tinh 

Xem lời giải

...