Chất rắn vô định hình:


Câu 9947 Nhận biết

Chất rắn vô định hình:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem định nghĩa về chất rắn vô định hình (CRVDH)

Xem lời giải

...