Chất rắn vô định hình và chất rắn kết tinh:


Câu 9948 Thông hiểu

Chất rắn vô định hình và chất rắn kết tinh:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Xem lời giải

...